Base

Chia đông từ “base” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ base. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to base

Quá khứ đơn
  • based

Quá khứ phân từ
  • based

Trần thuật

Thì hiện tại

I
base

you
base

he/she/it
bases

we
base

you
base

they
base

Thì hiện tại continuous

I
am basing

you
are basing

he/she/it
is basing

we
are basing

you
are basing

they
are basing

Quá khứ đơn

I
based

you
based

he/she/it
based

we
based

you
based

they
based

Quá khứ tiếp diễn

I
was basing

you
were basing

he/she/it
was basing

we
were basing

you
were basing

they
were basing

Hiện tại hoàn thành

I
have based

you
have based

he/she/it
has based

we
have based

you
have based

they
have based

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been basing

you
have been basing

he/she/it
has been basing

we
have been basing

you
have been basing

they
have been basing

Quá khứ hoàn thành

I
had based

you
had based

he/she/it
had based

we
had based

you
had based

they
had based

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been basing

you
had been basing

he/she/it
had been basing

we
had been basing

you
had been basing

they
had been basing

Tương lại đơn

I
will base

you
will base

he/she/it
will base

we
will base

you
will base

they
will base

Tương lại tiếp diễn

I
will be basing

you
will be basing

he/she/it
will be basing

we
will be basing

you
will be basing

they
will be basing

Tương lại hoàn thành

I
will have based

you
will have based

he/she/it
will have based

we
will have based

you
will have based

they
will have based

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been basing

you
will have been basing

he/she/it
will have been basing

we
will have been basing

you
will have been basing

they
will have been basing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.