Bark

Chia đông từ “bark” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bark. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bark

Quá khứ đơn
  • barked

Quá khứ phân từ
  • barked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bark

you
bark

he/she/it
barks

we
bark

you
bark

they
bark

Thì hiện tại continuous

I
am barking

you
are barking

he/she/it
is barking

we
are barking

you
are barking

they
are barking

Quá khứ đơn

I
barked

you
barked

he/she/it
barked

we
barked

you
barked

they
barked

Quá khứ tiếp diễn

I
was barking

you
were barking

he/she/it
was barking

we
were barking

you
were barking

they
were barking

Hiện tại hoàn thành

I
have barked

you
have barked

he/she/it
has barked

we
have barked

you
have barked

they
have barked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been barking

you
have been barking

he/she/it
has been barking

we
have been barking

you
have been barking

they
have been barking

Quá khứ hoàn thành

I
had barked

you
had barked

he/she/it
had barked

we
had barked

you
had barked

they
had barked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been barking

you
had been barking

he/she/it
had been barking

we
had been barking

you
had been barking

they
had been barking

Tương lại đơn

I
will bark

you
will bark

he/she/it
will bark

we
will bark

you
will bark

they
will bark

Tương lại tiếp diễn

I
will be barking

you
will be barking

he/she/it
will be barking

we
will be barking

you
will be barking

they
will be barking

Tương lại hoàn thành

I
will have barked

you
will have barked

he/she/it
will have barked

we
will have barked

you
will have barked

they
will have barked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been barking

you
will have been barking

he/she/it
will have been barking

we
will have been barking

you
will have been barking

they
will have been barking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.