Bargain

Chia đông từ “bargain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bargain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bargain

Quá khứ đơn
  • bargained

Quá khứ phân từ
  • bargained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bargain

you
bargain

he/she/it
bargains

we
bargain

you
bargain

they
bargain

Thì hiện tại continuous

I
am bargaining

you
are bargaining

he/she/it
is bargaining

we
are bargaining

you
are bargaining

they
are bargaining

Quá khứ đơn

I
bargained

you
bargained

he/she/it
bargained

we
bargained

you
bargained

they
bargained

Quá khứ tiếp diễn

I
was bargaining

you
were bargaining

he/she/it
was bargaining

we
were bargaining

you
were bargaining

they
were bargaining

Hiện tại hoàn thành

I
have bargained

you
have bargained

he/she/it
has bargained

we
have bargained

you
have bargained

they
have bargained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bargaining

you
have been bargaining

he/she/it
has been bargaining

we
have been bargaining

you
have been bargaining

they
have been bargaining

Quá khứ hoàn thành

I
had bargained

you
had bargained

he/she/it
had bargained

we
had bargained

you
had bargained

they
had bargained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bargaining

you
had been bargaining

he/she/it
had been bargaining

we
had been bargaining

you
had been bargaining

they
had been bargaining

Tương lại đơn

I
will bargain

you
will bargain

he/she/it
will bargain

we
will bargain

you
will bargain

they
will bargain

Tương lại tiếp diễn

I
will be bargaining

you
will be bargaining

he/she/it
will be bargaining

we
will be bargaining

you
will be bargaining

they
will be bargaining

Tương lại hoàn thành

I
will have bargained

you
will have bargained

he/she/it
will have bargained

we
will have bargained

you
will have bargained

they
will have bargained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bargaining

you
will have been bargaining

he/she/it
will have been bargaining

we
will have been bargaining

you
will have been bargaining

they
will have been bargaining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.