Barbecue

Chia đông từ “barbecue” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ barbecue. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to barbecue

Quá khứ đơn
  • barbecued

Quá khứ phân từ
  • barbecued

Trần thuật

Thì hiện tại

I
barbecue

you
barbecue

he/she/it
barbecues

we
barbecue

you
barbecue

they
barbecue

Thì hiện tại continuous

I
am barbecuing

you
are barbecuing

he/she/it
is barbecuing

we
are barbecuing

you
are barbecuing

they
are barbecuing

Quá khứ đơn

I
barbecued

you
barbecued

he/she/it
barbecued

we
barbecued

you
barbecued

they
barbecued

Quá khứ tiếp diễn

I
was barbecuing

you
were barbecuing

he/she/it
was barbecuing

we
were barbecuing

you
were barbecuing

they
were barbecuing

Hiện tại hoàn thành

I
have barbecued

you
have barbecued

he/she/it
has barbecued

we
have barbecued

you
have barbecued

they
have barbecued

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been barbecuing

you
have been barbecuing

he/she/it
has been barbecuing

we
have been barbecuing

you
have been barbecuing

they
have been barbecuing

Quá khứ hoàn thành

I
had barbecued

you
had barbecued

he/she/it
had barbecued

we
had barbecued

you
had barbecued

they
had barbecued

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been barbecuing

you
had been barbecuing

he/she/it
had been barbecuing

we
had been barbecuing

you
had been barbecuing

they
had been barbecuing

Tương lại đơn

I
will barbecue

you
will barbecue

he/she/it
will barbecue

we
will barbecue

you
will barbecue

they
will barbecue

Tương lại tiếp diễn

I
will be barbecuing

you
will be barbecuing

he/she/it
will be barbecuing

we
will be barbecuing

you
will be barbecuing

they
will be barbecuing

Tương lại hoàn thành

I
will have barbecued

you
will have barbecued

he/she/it
will have barbecued

we
will have barbecued

you
will have barbecued

they
will have barbecued

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been barbecuing

you
will have been barbecuing

he/she/it
will have been barbecuing

we
will have been barbecuing

you
will have been barbecuing

they
will have been barbecuing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.