Barbarize

Chia đông từ “barbarize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ barbarize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to barbarize

Quá khứ đơn
  • barbarized

Quá khứ phân từ
  • barbarized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
barbarize

you
barbarize

he/she/it
barbarizes

we
barbarize

you
barbarize

they
barbarize

Thì hiện tại continuous

I
am barbarizing

you
are barbarizing

he/she/it
is barbarizing

we
are barbarizing

you
are barbarizing

they
are barbarizing

Quá khứ đơn

I
barbarized

you
barbarized

he/she/it
barbarized

we
barbarized

you
barbarized

they
barbarized

Quá khứ tiếp diễn

I
was barbarizing

you
were barbarizing

he/she/it
was barbarizing

we
were barbarizing

you
were barbarizing

they
were barbarizing

Hiện tại hoàn thành

I
have barbarized

you
have barbarized

he/she/it
has barbarized

we
have barbarized

you
have barbarized

they
have barbarized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been barbarizing

you
have been barbarizing

he/she/it
has been barbarizing

we
have been barbarizing

you
have been barbarizing

they
have been barbarizing

Quá khứ hoàn thành

I
had barbarized

you
had barbarized

he/she/it
had barbarized

we
had barbarized

you
had barbarized

they
had barbarized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been barbarizing

you
had been barbarizing

he/she/it
had been barbarizing

we
had been barbarizing

you
had been barbarizing

they
had been barbarizing

Tương lại đơn

I
will barbarize

you
will barbarize

he/she/it
will barbarize

we
will barbarize

you
will barbarize

they
will barbarize

Tương lại tiếp diễn

I
will be barbarizing

you
will be barbarizing

he/she/it
will be barbarizing

we
will be barbarizing

you
will be barbarizing

they
will be barbarizing

Tương lại hoàn thành

I
will have barbarized

you
will have barbarized

he/she/it
will have barbarized

we
will have barbarized

you
will have barbarized

they
will have barbarized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been barbarizing

you
will have been barbarizing

he/she/it
will have been barbarizing

we
will have been barbarizing

you
will have been barbarizing

they
will have been barbarizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.