Bank

Chia đông từ “bank” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bank. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bank

Quá khứ đơn
  • banked

Quá khứ phân từ
  • banked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bank

you
bank

he/she/it
banks

we
bank

you
bank

they
bank

Thì hiện tại continuous

I
am banking

you
are banking

he/she/it
is banking

we
are banking

you
are banking

they
are banking

Quá khứ đơn

I
banked

you
banked

he/she/it
banked

we
banked

you
banked

they
banked

Quá khứ tiếp diễn

I
was banking

you
were banking

he/she/it
was banking

we
were banking

you
were banking

they
were banking

Hiện tại hoàn thành

I
have banked

you
have banked

he/she/it
has banked

we
have banked

you
have banked

they
have banked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been banking

you
have been banking

he/she/it
has been banking

we
have been banking

you
have been banking

they
have been banking

Quá khứ hoàn thành

I
had banked

you
had banked

he/she/it
had banked

we
had banked

you
had banked

they
had banked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been banking

you
had been banking

he/she/it
had been banking

we
had been banking

you
had been banking

they
had been banking

Tương lại đơn

I
will bank

you
will bank

he/she/it
will bank

we
will bank

you
will bank

they
will bank

Tương lại tiếp diễn

I
will be banking

you
will be banking

he/she/it
will be banking

we
will be banking

you
will be banking

they
will be banking

Tương lại hoàn thành

I
will have banked

you
will have banked

he/she/it
will have banked

we
will have banked

you
will have banked

they
will have banked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been banking

you
will have been banking

he/she/it
will have been banking

we
will have been banking

you
will have been banking

they
will have been banking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.