Bandage

Chia đông từ “bandage” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bandage. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bandage

Quá khứ đơn
  • bandaged

Quá khứ phân từ
  • bandaged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bandage

you
bandage

he/she/it
bandages

we
bandage

you
bandage

they
bandage

Thì hiện tại continuous

I
am bandaging

you
are bandaging

he/she/it
is bandaging

we
are bandaging

you
are bandaging

they
are bandaging

Quá khứ đơn

I
bandaged

you
bandaged

he/she/it
bandaged

we
bandaged

you
bandaged

they
bandaged

Quá khứ tiếp diễn

I
was bandaging

you
were bandaging

he/she/it
was bandaging

we
were bandaging

you
were bandaging

they
were bandaging

Hiện tại hoàn thành

I
have bandaged

you
have bandaged

he/she/it
has bandaged

we
have bandaged

you
have bandaged

they
have bandaged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bandaging

you
have been bandaging

he/she/it
has been bandaging

we
have been bandaging

you
have been bandaging

they
have been bandaging

Quá khứ hoàn thành

I
had bandaged

you
had bandaged

he/she/it
had bandaged

we
had bandaged

you
had bandaged

they
had bandaged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bandaging

you
had been bandaging

he/she/it
had been bandaging

we
had been bandaging

you
had been bandaging

they
had been bandaging

Tương lại đơn

I
will bandage

you
will bandage

he/she/it
will bandage

we
will bandage

you
will bandage

they
will bandage

Tương lại tiếp diễn

I
will be bandaging

you
will be bandaging

he/she/it
will be bandaging

we
will be bandaging

you
will be bandaging

they
will be bandaging

Tương lại hoàn thành

I
will have bandaged

you
will have bandaged

he/she/it
will have bandaged

we
will have bandaged

you
will have bandaged

they
will have bandaged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bandaging

you
will have been bandaging

he/she/it
will have been bandaging

we
will have been bandaging

you
will have been bandaging

they
will have been bandaging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.