Balloon

Chia đông từ “balloon” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ balloon. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to balloon

Quá khứ đơn
  • ballooned

Quá khứ phân từ
  • ballooned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
balloon

you
balloon

he/she/it
balloons

we
balloon

you
balloon

they
balloon

Thì hiện tại continuous

I
am ballooning

you
are ballooning

he/she/it
is ballooning

we
are ballooning

you
are ballooning

they
are ballooning

Quá khứ đơn

I
ballooned

you
ballooned

he/she/it
ballooned

we
ballooned

you
ballooned

they
ballooned

Quá khứ tiếp diễn

I
was ballooning

you
were ballooning

he/she/it
was ballooning

we
were ballooning

you
were ballooning

they
were ballooning

Hiện tại hoàn thành

I
have ballooned

you
have ballooned

he/she/it
has ballooned

we
have ballooned

you
have ballooned

they
have ballooned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ballooning

you
have been ballooning

he/she/it
has been ballooning

we
have been ballooning

you
have been ballooning

they
have been ballooning

Quá khứ hoàn thành

I
had ballooned

you
had ballooned

he/she/it
had ballooned

we
had ballooned

you
had ballooned

they
had ballooned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ballooning

you
had been ballooning

he/she/it
had been ballooning

we
had been ballooning

you
had been ballooning

they
had been ballooning

Tương lại đơn

I
will balloon

you
will balloon

he/she/it
will balloon

we
will balloon

you
will balloon

they
will balloon

Tương lại tiếp diễn

I
will be ballooning

you
will be ballooning

he/she/it
will be ballooning

we
will be ballooning

you
will be ballooning

they
will be ballooning

Tương lại hoàn thành

I
will have ballooned

you
will have ballooned

he/she/it
will have ballooned

we
will have ballooned

you
will have ballooned

they
will have ballooned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ballooning

you
will have been ballooning

he/she/it
will have been ballooning

we
will have been ballooning

you
will have been ballooning

they
will have been ballooning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.