Bale

Chia đông từ “bale” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bale. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bale

Quá khứ đơn
  • baled

Quá khứ phân từ
  • baled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bale

you
bale

he/she/it
bales

we
bale

you
bale

they
bale

Thì hiện tại continuous

I
am baling

you
are baling

he/she/it
is baling

we
are baling

you
are baling

they
are baling

Quá khứ đơn

I
baled

you
baled

he/she/it
baled

we
baled

you
baled

they
baled

Quá khứ tiếp diễn

I
was baling

you
were baling

he/she/it
was baling

we
were baling

you
were baling

they
were baling

Hiện tại hoàn thành

I
have baled

you
have baled

he/she/it
has baled

we
have baled

you
have baled

they
have baled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been baling

you
have been baling

he/she/it
has been baling

we
have been baling

you
have been baling

they
have been baling

Quá khứ hoàn thành

I
had baled

you
had baled

he/she/it
had baled

we
had baled

you
had baled

they
had baled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been baling

you
had been baling

he/she/it
had been baling

we
had been baling

you
had been baling

they
had been baling

Tương lại đơn

I
will bale

you
will bale

he/she/it
will bale

we
will bale

you
will bale

they
will bale

Tương lại tiếp diễn

I
will be baling

you
will be baling

he/she/it
will be baling

we
will be baling

you
will be baling

they
will be baling

Tương lại hoàn thành

I
will have baled

you
will have baled

he/she/it
will have baled

we
will have baled

you
will have baled

they
will have baled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been baling

you
will have been baling

he/she/it
will have been baling

we
will have been baling

you
will have been baling

they
will have been baling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.