Balance

Chia đông từ “balance” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ balance. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to balance

Quá khứ đơn
  • balanced

Quá khứ phân từ
  • balanced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
balance

you
balance

he/she/it
balances

we
balance

you
balance

they
balance

Thì hiện tại continuous

I
am balancing

you
are balancing

he/she/it
is balancing

we
are balancing

you
are balancing

they
are balancing

Quá khứ đơn

I
balanced

you
balanced

he/she/it
balanced

we
balanced

you
balanced

they
balanced

Quá khứ tiếp diễn

I
was balancing

you
were balancing

he/she/it
was balancing

we
were balancing

you
were balancing

they
were balancing

Hiện tại hoàn thành

I
have balanced

you
have balanced

he/she/it
has balanced

we
have balanced

you
have balanced

they
have balanced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been balancing

you
have been balancing

he/she/it
has been balancing

we
have been balancing

you
have been balancing

they
have been balancing

Quá khứ hoàn thành

I
had balanced

you
had balanced

he/she/it
had balanced

we
had balanced

you
had balanced

they
had balanced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been balancing

you
had been balancing

he/she/it
had been balancing

we
had been balancing

you
had been balancing

they
had been balancing

Tương lại đơn

I
will balance

you
will balance

he/she/it
will balance

we
will balance

you
will balance

they
will balance

Tương lại tiếp diễn

I
will be balancing

you
will be balancing

he/she/it
will be balancing

we
will be balancing

you
will be balancing

they
will be balancing

Tương lại hoàn thành

I
will have balanced

you
will have balanced

he/she/it
will have balanced

we
will have balanced

you
will have balanced

they
will have balanced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been balancing

you
will have been balancing

he/she/it
will have been balancing

we
will have been balancing

you
will have been balancing

they
will have been balancing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.