Bail

Chia đông từ “bail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bail

Quá khứ đơn
  • bailed

Quá khứ phân từ
  • bailed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bail

you
bail

he/she/it
bails

we
bail

you
bail

they
bail

Thì hiện tại continuous

I
am bailing

you
are bailing

he/she/it
is bailing

we
are bailing

you
are bailing

they
are bailing

Quá khứ đơn

I
bailed

you
bailed

he/she/it
bailed

we
bailed

you
bailed

they
bailed

Quá khứ tiếp diễn

I
was bailing

you
were bailing

he/she/it
was bailing

we
were bailing

you
were bailing

they
were bailing

Hiện tại hoàn thành

I
have bailed

you
have bailed

he/she/it
has bailed

we
have bailed

you
have bailed

they
have bailed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bailing

you
have been bailing

he/she/it
has been bailing

we
have been bailing

you
have been bailing

they
have been bailing

Quá khứ hoàn thành

I
had bailed

you
had bailed

he/she/it
had bailed

we
had bailed

you
had bailed

they
had bailed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bailing

you
had been bailing

he/she/it
had been bailing

we
had been bailing

you
had been bailing

they
had been bailing

Tương lại đơn

I
will bail

you
will bail

he/she/it
will bail

we
will bail

you
will bail

they
will bail

Tương lại tiếp diễn

I
will be bailing

you
will be bailing

he/she/it
will be bailing

we
will be bailing

you
will be bailing

they
will be bailing

Tương lại hoàn thành

I
will have bailed

you
will have bailed

he/she/it
will have bailed

we
will have bailed

you
will have bailed

they
will have bailed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bailing

you
will have been bailing

he/she/it
will have been bailing

we
will have been bailing

you
will have been bailing

they
will have been bailing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.