Baffle

Chia đông từ “baffle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ baffle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to baffle

Quá khứ đơn
  • baffled

Quá khứ phân từ
  • baffled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
baffle

you
baffle

he/she/it
baffles

we
baffle

you
baffle

they
baffle

Thì hiện tại continuous

I
am baffling

you
are baffling

he/she/it
is baffling

we
are baffling

you
are baffling

they
are baffling

Quá khứ đơn

I
baffled

you
baffled

he/she/it
baffled

we
baffled

you
baffled

they
baffled

Quá khứ tiếp diễn

I
was baffling

you
were baffling

he/she/it
was baffling

we
were baffling

you
were baffling

they
were baffling

Hiện tại hoàn thành

I
have baffled

you
have baffled

he/she/it
has baffled

we
have baffled

you
have baffled

they
have baffled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been baffling

you
have been baffling

he/she/it
has been baffling

we
have been baffling

you
have been baffling

they
have been baffling

Quá khứ hoàn thành

I
had baffled

you
had baffled

he/she/it
had baffled

we
had baffled

you
had baffled

they
had baffled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been baffling

you
had been baffling

he/she/it
had been baffling

we
had been baffling

you
had been baffling

they
had been baffling

Tương lại đơn

I
will baffle

you
will baffle

he/she/it
will baffle

we
will baffle

you
will baffle

they
will baffle

Tương lại tiếp diễn

I
will be baffling

you
will be baffling

he/she/it
will be baffling

we
will be baffling

you
will be baffling

they
will be baffling

Tương lại hoàn thành

I
will have baffled

you
will have baffled

he/she/it
will have baffled

we
will have baffled

you
will have baffled

they
will have baffled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been baffling

you
will have been baffling

he/she/it
will have been baffling

we
will have been baffling

you
will have been baffling

they
will have been baffling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.