Awaken

Chia đông từ “awaken” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ awaken. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to awaken

Quá khứ đơn
  • awakened

Quá khứ phân từ
  • awakened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
awaken

you
awaken

he/she/it
awakens

we
awaken

you
awaken

they
awaken

Thì hiện tại continuous

I
am awakening

you
are awakening

he/she/it
is awakening

we
are awakening

you
are awakening

they
are awakening

Quá khứ đơn

I
awakened

you
awakened

he/she/it
awakened

we
awakened

you
awakened

they
awakened

Quá khứ tiếp diễn

I
was awakening

you
were awakening

he/she/it
was awakening

we
were awakening

you
were awakening

they
were awakening

Hiện tại hoàn thành

I
have awakened

you
have awakened

he/she/it
has awakened

we
have awakened

you
have awakened

they
have awakened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been awakening

you
have been awakening

he/she/it
has been awakening

we
have been awakening

you
have been awakening

they
have been awakening

Quá khứ hoàn thành

I
had awakened

you
had awakened

he/she/it
had awakened

we
had awakened

you
had awakened

they
had awakened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been awakening

you
had been awakening

he/she/it
had been awakening

we
had been awakening

you
had been awakening

they
had been awakening

Tương lại đơn

I
will awaken

you
will awaken

he/she/it
will awaken

we
will awaken

you
will awaken

they
will awaken

Tương lại tiếp diễn

I
will be awakening

you
will be awakening

he/she/it
will be awakening

we
will be awakening

you
will be awakening

they
will be awakening

Tương lại hoàn thành

I
will have awakened

you
will have awakened

he/she/it
will have awakened

we
will have awakened

you
will have awakened

they
will have awakened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been awakening

you
will have been awakening

he/she/it
will have been awakening

we
will have been awakening

you
will have been awakening

they
will have been awakening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.