Awake

Chia đông từ “awake” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ awake. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to awake

Quá khứ đơn
  • awaked; awoke

Quá khứ phân từ
  • awaked; awoken; awoke

Trần thuật

Thì hiện tại

I
awake

you
awake

he/she/it
awakes

we
awake

you
awake

they
awake

Thì hiện tại continuous

I
am awaking

you
are awaking

he/she/it
is awaking

we
are awaking

you
are awaking

they
are awaking

Quá khứ đơn

I
awaked; awoke

you
awaked; awoke

he/she/it
awaked; awoke

we
awaked; awoke

you
awaked; awoke

they
awaked; awoke

Quá khứ tiếp diễn

I
was awaking

you
were awaking

he/she/it
was awaking

we
were awaking

you
were awaking

they
were awaking

Hiện tại hoàn thành

I
have awaked; awoken; awoke

you
have awaked; awoken; awoke

he/she/it
has awaked; awoken; awoke

we
have awaked; awoken; awoke

you
have awaked; awoken; awoke

they
have awaked; awoken; awoke

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been awaking

you
have been awaking

he/she/it
has been awaking

we
have been awaking

you
have been awaking

they
have been awaking

Quá khứ hoàn thành

I
had awaked; awoken; awoke

you
had awaked; awoken; awoke

he/she/it
had awaked; awoken; awoke

we
had awaked; awoken; awoke

you
had awaked; awoken; awoke

they
had awaked; awoken; awoke

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been awaking

you
had been awaking

he/she/it
had been awaking

we
had been awaking

you
had been awaking

they
had been awaking

Tương lại đơn

I
will awake

you
will awake

he/she/it
will awake

we
will awake

you
will awake

they
will awake

Tương lại tiếp diễn

I
will be awaking

you
will be awaking

he/she/it
will be awaking

we
will be awaking

you
will be awaking

they
will be awaking

Tương lại hoàn thành

I
will have awaked; awoken; awoke

you
will have awaked; awoken; awoke

he/she/it
will have awaked; awoken; awoke

we
will have awaked; awoken; awoke

you
will have awaked; awoken; awoke

they
will have awaked; awoken; awoke

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been awaking

you
will have been awaking

he/she/it
will have been awaking

we
will have been awaking

you
will have been awaking

they
will have been awaking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.