Avoid

Chia đông từ “avoid” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ avoid. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to avoid

Quá khứ đơn
  • avoided

Quá khứ phân từ
  • avoided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
avoid

you
avoid

he/she/it
avoids

we
avoid

you
avoid

they
avoid

Thì hiện tại continuous

I
am avoiding

you
are avoiding

he/she/it
is avoiding

we
are avoiding

you
are avoiding

they
are avoiding

Quá khứ đơn

I
avoided

you
avoided

he/she/it
avoided

we
avoided

you
avoided

they
avoided

Quá khứ tiếp diễn

I
was avoiding

you
were avoiding

he/she/it
was avoiding

we
were avoiding

you
were avoiding

they
were avoiding

Hiện tại hoàn thành

I
have avoided

you
have avoided

he/she/it
has avoided

we
have avoided

you
have avoided

they
have avoided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been avoiding

you
have been avoiding

he/she/it
has been avoiding

we
have been avoiding

you
have been avoiding

they
have been avoiding

Quá khứ hoàn thành

I
had avoided

you
had avoided

he/she/it
had avoided

we
had avoided

you
had avoided

they
had avoided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been avoiding

you
had been avoiding

he/she/it
had been avoiding

we
had been avoiding

you
had been avoiding

they
had been avoiding

Tương lại đơn

I
will avoid

you
will avoid

he/she/it
will avoid

we
will avoid

you
will avoid

they
will avoid

Tương lại tiếp diễn

I
will be avoiding

you
will be avoiding

he/she/it
will be avoiding

we
will be avoiding

you
will be avoiding

they
will be avoiding

Tương lại hoàn thành

I
will have avoided

you
will have avoided

he/she/it
will have avoided

we
will have avoided

you
will have avoided

they
will have avoided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been avoiding

you
will have been avoiding

he/she/it
will have been avoiding

we
will have been avoiding

you
will have been avoiding

they
will have been avoiding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.