Avenge

Chia đông từ “avenge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ avenge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to avenge

Quá khứ đơn
  • avenged

Quá khứ phân từ
  • avenged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
avenge

you
avenge

he/she/it
avenges

we
avenge

you
avenge

they
avenge

Thì hiện tại continuous

I
am avenging

you
are avenging

he/she/it
is avenging

we
are avenging

you
are avenging

they
are avenging

Quá khứ đơn

I
avenged

you
avenged

he/she/it
avenged

we
avenged

you
avenged

they
avenged

Quá khứ tiếp diễn

I
was avenging

you
were avenging

he/she/it
was avenging

we
were avenging

you
were avenging

they
were avenging

Hiện tại hoàn thành

I
have avenged

you
have avenged

he/she/it
has avenged

we
have avenged

you
have avenged

they
have avenged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been avenging

you
have been avenging

he/she/it
has been avenging

we
have been avenging

you
have been avenging

they
have been avenging

Quá khứ hoàn thành

I
had avenged

you
had avenged

he/she/it
had avenged

we
had avenged

you
had avenged

they
had avenged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been avenging

you
had been avenging

he/she/it
had been avenging

we
had been avenging

you
had been avenging

they
had been avenging

Tương lại đơn

I
will avenge

you
will avenge

he/she/it
will avenge

we
will avenge

you
will avenge

they
will avenge

Tương lại tiếp diễn

I
will be avenging

you
will be avenging

he/she/it
will be avenging

we
will be avenging

you
will be avenging

they
will be avenging

Tương lại hoàn thành

I
will have avenged

you
will have avenged

he/she/it
will have avenged

we
will have avenged

you
will have avenged

they
will have avenged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been avenging

you
will have been avenging

he/she/it
will have been avenging

we
will have been avenging

you
will have been avenging

they
will have been avenging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.