Avail

Chia đông từ “avail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ avail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to avail

Quá khứ đơn
  • availed

Quá khứ phân từ
  • availed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
avail

you
avail

he/she/it
avails

we
avail

you
avail

they
avail

Thì hiện tại continuous

I
am availing

you
are availing

he/she/it
is availing

we
are availing

you
are availing

they
are availing

Quá khứ đơn

I
availed

you
availed

he/she/it
availed

we
availed

you
availed

they
availed

Quá khứ tiếp diễn

I
was availing

you
were availing

he/she/it
was availing

we
were availing

you
were availing

they
were availing

Hiện tại hoàn thành

I
have availed

you
have availed

he/she/it
has availed

we
have availed

you
have availed

they
have availed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been availing

you
have been availing

he/she/it
has been availing

we
have been availing

you
have been availing

they
have been availing

Quá khứ hoàn thành

I
had availed

you
had availed

he/she/it
had availed

we
had availed

you
had availed

they
had availed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been availing

you
had been availing

he/she/it
had been availing

we
had been availing

you
had been availing

they
had been availing

Tương lại đơn

I
will avail

you
will avail

he/she/it
will avail

we
will avail

you
will avail

they
will avail

Tương lại tiếp diễn

I
will be availing

you
will be availing

he/she/it
will be availing

we
will be availing

you
will be availing

they
will be availing

Tương lại hoàn thành

I
will have availed

you
will have availed

he/she/it
will have availed

we
will have availed

you
will have availed

they
will have availed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been availing

you
will have been availing

he/she/it
will have been availing

we
will have been availing

you
will have been availing

they
will have been availing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.