Authorize

Chia đông từ “authorize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ authorize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to authorize

Quá khứ đơn
  • authorized

Quá khứ phân từ
  • authorized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
authorize

you
authorize

he/she/it
authorizes

we
authorize

you
authorize

they
authorize

Thì hiện tại continuous

I
am authorizing

you
are authorizing

he/she/it
is authorizing

we
are authorizing

you
are authorizing

they
are authorizing

Quá khứ đơn

I
authorized

you
authorized

he/she/it
authorized

we
authorized

you
authorized

they
authorized

Quá khứ tiếp diễn

I
was authorizing

you
were authorizing

he/she/it
was authorizing

we
were authorizing

you
were authorizing

they
were authorizing

Hiện tại hoàn thành

I
have authorized

you
have authorized

he/she/it
has authorized

we
have authorized

you
have authorized

they
have authorized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been authorizing

you
have been authorizing

he/she/it
has been authorizing

we
have been authorizing

you
have been authorizing

they
have been authorizing

Quá khứ hoàn thành

I
had authorized

you
had authorized

he/she/it
had authorized

we
had authorized

you
had authorized

they
had authorized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been authorizing

you
had been authorizing

he/she/it
had been authorizing

we
had been authorizing

you
had been authorizing

they
had been authorizing

Tương lại đơn

I
will authorize

you
will authorize

he/she/it
will authorize

we
will authorize

you
will authorize

they
will authorize

Tương lại tiếp diễn

I
will be authorizing

you
will be authorizing

he/she/it
will be authorizing

we
will be authorizing

you
will be authorizing

they
will be authorizing

Tương lại hoàn thành

I
will have authorized

you
will have authorized

he/she/it
will have authorized

we
will have authorized

you
will have authorized

they
will have authorized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been authorizing

you
will have been authorizing

he/she/it
will have been authorizing

we
will have been authorizing

you
will have been authorizing

they
will have been authorizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.