Authenticate

Chia đông từ “authenticate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ authenticate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to authenticate

Quá khứ đơn
  • authenticated

Quá khứ phân từ
  • authenticated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
authenticate

you
authenticate

he/she/it
authenticates

we
authenticate

you
authenticate

they
authenticate

Thì hiện tại continuous

I
am authenticating

you
are authenticating

he/she/it
is authenticating

we
are authenticating

you
are authenticating

they
are authenticating

Quá khứ đơn

I
authenticated

you
authenticated

he/she/it
authenticated

we
authenticated

you
authenticated

they
authenticated

Quá khứ tiếp diễn

I
was authenticating

you
were authenticating

he/she/it
was authenticating

we
were authenticating

you
were authenticating

they
were authenticating

Hiện tại hoàn thành

I
have authenticated

you
have authenticated

he/she/it
has authenticated

we
have authenticated

you
have authenticated

they
have authenticated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been authenticating

you
have been authenticating

he/she/it
has been authenticating

we
have been authenticating

you
have been authenticating

they
have been authenticating

Quá khứ hoàn thành

I
had authenticated

you
had authenticated

he/she/it
had authenticated

we
had authenticated

you
had authenticated

they
had authenticated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been authenticating

you
had been authenticating

he/she/it
had been authenticating

we
had been authenticating

you
had been authenticating

they
had been authenticating

Tương lại đơn

I
will authenticate

you
will authenticate

he/she/it
will authenticate

we
will authenticate

you
will authenticate

they
will authenticate

Tương lại tiếp diễn

I
will be authenticating

you
will be authenticating

he/she/it
will be authenticating

we
will be authenticating

you
will be authenticating

they
will be authenticating

Tương lại hoàn thành

I
will have authenticated

you
will have authenticated

he/she/it
will have authenticated

we
will have authenticated

you
will have authenticated

they
will have authenticated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been authenticating

you
will have been authenticating

he/she/it
will have been authenticating

we
will have been authenticating

you
will have been authenticating

they
will have been authenticating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.