Attend

Chia đông từ “attend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ attend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to attend

Quá khứ đơn
  • attended

Quá khứ phân từ
  • attended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
attend

you
attend

he/she/it
attends

we
attend

you
attend

they
attend

Thì hiện tại continuous

I
am attending

you
are attending

he/she/it
is attending

we
are attending

you
are attending

they
are attending

Quá khứ đơn

I
attended

you
attended

he/she/it
attended

we
attended

you
attended

they
attended

Quá khứ tiếp diễn

I
was attending

you
were attending

he/she/it
was attending

we
were attending

you
were attending

they
were attending

Hiện tại hoàn thành

I
have attended

you
have attended

he/she/it
has attended

we
have attended

you
have attended

they
have attended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been attending

you
have been attending

he/she/it
has been attending

we
have been attending

you
have been attending

they
have been attending

Quá khứ hoàn thành

I
had attended

you
had attended

he/she/it
had attended

we
had attended

you
had attended

they
had attended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been attending

you
had been attending

he/she/it
had been attending

we
had been attending

you
had been attending

they
had been attending

Tương lại đơn

I
will attend

you
will attend

he/she/it
will attend

we
will attend

you
will attend

they
will attend

Tương lại tiếp diễn

I
will be attending

you
will be attending

he/she/it
will be attending

we
will be attending

you
will be attending

they
will be attending

Tương lại hoàn thành

I
will have attended

you
will have attended

he/she/it
will have attended

we
will have attended

you
will have attended

they
will have attended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been attending

you
will have been attending

he/she/it
will have been attending

we
will have been attending

you
will have been attending

they
will have been attending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.