Attempt

Chia đông từ “attempt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ attempt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to attempt

Quá khứ đơn
  • attempted

Quá khứ phân từ
  • attempted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
attempt

you
attempt

he/she/it
attempts

we
attempt

you
attempt

they
attempt

Thì hiện tại continuous

I
am attempting

you
are attempting

he/she/it
is attempting

we
are attempting

you
are attempting

they
are attempting

Quá khứ đơn

I
attempted

you
attempted

he/she/it
attempted

we
attempted

you
attempted

they
attempted

Quá khứ tiếp diễn

I
was attempting

you
were attempting

he/she/it
was attempting

we
were attempting

you
were attempting

they
were attempting

Hiện tại hoàn thành

I
have attempted

you
have attempted

he/she/it
has attempted

we
have attempted

you
have attempted

they
have attempted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been attempting

you
have been attempting

he/she/it
has been attempting

we
have been attempting

you
have been attempting

they
have been attempting

Quá khứ hoàn thành

I
had attempted

you
had attempted

he/she/it
had attempted

we
had attempted

you
had attempted

they
had attempted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been attempting

you
had been attempting

he/she/it
had been attempting

we
had been attempting

you
had been attempting

they
had been attempting

Tương lại đơn

I
will attempt

you
will attempt

he/she/it
will attempt

we
will attempt

you
will attempt

they
will attempt

Tương lại tiếp diễn

I
will be attempting

you
will be attempting

he/she/it
will be attempting

we
will be attempting

you
will be attempting

they
will be attempting

Tương lại hoàn thành

I
will have attempted

you
will have attempted

he/she/it
will have attempted

we
will have attempted

you
will have attempted

they
will have attempted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been attempting

you
will have been attempting

he/she/it
will have been attempting

we
will have been attempting

you
will have been attempting

they
will have been attempting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.