Attach

Chia đông từ “attach” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ attach. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to attach

Quá khứ đơn
  • attached

Quá khứ phân từ
  • attached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
attach

you
attach

he/she/it
attaches

we
attach

you
attach

they
attach

Thì hiện tại continuous

I
am attaching

you
are attaching

he/she/it
is attaching

we
are attaching

you
are attaching

they
are attaching

Quá khứ đơn

I
attached

you
attached

he/she/it
attached

we
attached

you
attached

they
attached

Quá khứ tiếp diễn

I
was attaching

you
were attaching

he/she/it
was attaching

we
were attaching

you
were attaching

they
were attaching

Hiện tại hoàn thành

I
have attached

you
have attached

he/she/it
has attached

we
have attached

you
have attached

they
have attached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been attaching

you
have been attaching

he/she/it
has been attaching

we
have been attaching

you
have been attaching

they
have been attaching

Quá khứ hoàn thành

I
had attached

you
had attached

he/she/it
had attached

we
had attached

you
had attached

they
had attached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been attaching

you
had been attaching

he/she/it
had been attaching

we
had been attaching

you
had been attaching

they
had been attaching

Tương lại đơn

I
will attach

you
will attach

he/she/it
will attach

we
will attach

you
will attach

they
will attach

Tương lại tiếp diễn

I
will be attaching

you
will be attaching

he/she/it
will be attaching

we
will be attaching

you
will be attaching

they
will be attaching

Tương lại hoàn thành

I
will have attached

you
will have attached

he/she/it
will have attached

we
will have attached

you
will have attached

they
will have attached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been attaching

you
will have been attaching

he/she/it
will have been attaching

we
will have been attaching

you
will have been attaching

they
will have been attaching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.