Assure

Chia đông từ “assure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ assure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to assure

Quá khứ đơn
  • assured

Quá khứ phân từ
  • assured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
assure

you
assure

he/she/it
assures

we
assure

you
assure

they
assure

Thì hiện tại continuous

I
am assuring

you
are assuring

he/she/it
is assuring

we
are assuring

you
are assuring

they
are assuring

Quá khứ đơn

I
assured

you
assured

he/she/it
assured

we
assured

you
assured

they
assured

Quá khứ tiếp diễn

I
was assuring

you
were assuring

he/she/it
was assuring

we
were assuring

you
were assuring

they
were assuring

Hiện tại hoàn thành

I
have assured

you
have assured

he/she/it
has assured

we
have assured

you
have assured

they
have assured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been assuring

you
have been assuring

he/she/it
has been assuring

we
have been assuring

you
have been assuring

they
have been assuring

Quá khứ hoàn thành

I
had assured

you
had assured

he/she/it
had assured

we
had assured

you
had assured

they
had assured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been assuring

you
had been assuring

he/she/it
had been assuring

we
had been assuring

you
had been assuring

they
had been assuring

Tương lại đơn

I
will assure

you
will assure

he/she/it
will assure

we
will assure

you
will assure

they
will assure

Tương lại tiếp diễn

I
will be assuring

you
will be assuring

he/she/it
will be assuring

we
will be assuring

you
will be assuring

they
will be assuring

Tương lại hoàn thành

I
will have assured

you
will have assured

he/she/it
will have assured

we
will have assured

you
will have assured

they
will have assured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been assuring

you
will have been assuring

he/she/it
will have been assuring

we
will have been assuring

you
will have been assuring

they
will have been assuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.