Assess

Chia đông từ “assess” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ assess. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to assess

Quá khứ đơn
  • assessed

Quá khứ phân từ
  • assessed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
assess

you
assess

he/she/it
assesses

we
assess

you
assess

they
assess

Thì hiện tại continuous

I
am assessing

you
are assessing

he/she/it
is assessing

we
are assessing

you
are assessing

they
are assessing

Quá khứ đơn

I
assessed

you
assessed

he/she/it
assessed

we
assessed

you
assessed

they
assessed

Quá khứ tiếp diễn

I
was assessing

you
were assessing

he/she/it
was assessing

we
were assessing

you
were assessing

they
were assessing

Hiện tại hoàn thành

I
have assessed

you
have assessed

he/she/it
has assessed

we
have assessed

you
have assessed

they
have assessed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been assessing

you
have been assessing

he/she/it
has been assessing

we
have been assessing

you
have been assessing

they
have been assessing

Quá khứ hoàn thành

I
had assessed

you
had assessed

he/she/it
had assessed

we
had assessed

you
had assessed

they
had assessed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been assessing

you
had been assessing

he/she/it
had been assessing

we
had been assessing

you
had been assessing

they
had been assessing

Tương lại đơn

I
will assess

you
will assess

he/she/it
will assess

we
will assess

you
will assess

they
will assess

Tương lại tiếp diễn

I
will be assessing

you
will be assessing

he/she/it
will be assessing

we
will be assessing

you
will be assessing

they
will be assessing

Tương lại hoàn thành

I
will have assessed

you
will have assessed

he/she/it
will have assessed

we
will have assessed

you
will have assessed

they
will have assessed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been assessing

you
will have been assessing

he/she/it
will have been assessing

we
will have been assessing

you
will have been assessing

they
will have been assessing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.