Assert

Chia đông từ “assert” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ assert. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to assert

Quá khứ đơn
  • asserted

Quá khứ phân từ
  • asserted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
assert

you
assert

he/she/it
asserts

we
assert

you
assert

they
assert

Thì hiện tại continuous

I
am asserting

you
are asserting

he/she/it
is asserting

we
are asserting

you
are asserting

they
are asserting

Quá khứ đơn

I
asserted

you
asserted

he/she/it
asserted

we
asserted

you
asserted

they
asserted

Quá khứ tiếp diễn

I
was asserting

you
were asserting

he/she/it
was asserting

we
were asserting

you
were asserting

they
were asserting

Hiện tại hoàn thành

I
have asserted

you
have asserted

he/she/it
has asserted

we
have asserted

you
have asserted

they
have asserted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been asserting

you
have been asserting

he/she/it
has been asserting

we
have been asserting

you
have been asserting

they
have been asserting

Quá khứ hoàn thành

I
had asserted

you
had asserted

he/she/it
had asserted

we
had asserted

you
had asserted

they
had asserted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been asserting

you
had been asserting

he/she/it
had been asserting

we
had been asserting

you
had been asserting

they
had been asserting

Tương lại đơn

I
will assert

you
will assert

he/she/it
will assert

we
will assert

you
will assert

they
will assert

Tương lại tiếp diễn

I
will be asserting

you
will be asserting

he/she/it
will be asserting

we
will be asserting

you
will be asserting

they
will be asserting

Tương lại hoàn thành

I
will have asserted

you
will have asserted

he/she/it
will have asserted

we
will have asserted

you
will have asserted

they
will have asserted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been asserting

you
will have been asserting

he/she/it
will have been asserting

we
will have been asserting

you
will have been asserting

they
will have been asserting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.