Assault

Chia đông từ “assault” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ assault. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to assault

Quá khứ đơn
  • assaulted

Quá khứ phân từ
  • assaulted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
assault

you
assault

he/she/it
assaults

we
assault

you
assault

they
assault

Thì hiện tại continuous

I
am assaulting

you
are assaulting

he/she/it
is assaulting

we
are assaulting

you
are assaulting

they
are assaulting

Quá khứ đơn

I
assaulted

you
assaulted

he/she/it
assaulted

we
assaulted

you
assaulted

they
assaulted

Quá khứ tiếp diễn

I
was assaulting

you
were assaulting

he/she/it
was assaulting

we
were assaulting

you
were assaulting

they
were assaulting

Hiện tại hoàn thành

I
have assaulted

you
have assaulted

he/she/it
has assaulted

we
have assaulted

you
have assaulted

they
have assaulted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been assaulting

you
have been assaulting

he/she/it
has been assaulting

we
have been assaulting

you
have been assaulting

they
have been assaulting

Quá khứ hoàn thành

I
had assaulted

you
had assaulted

he/she/it
had assaulted

we
had assaulted

you
had assaulted

they
had assaulted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been assaulting

you
had been assaulting

he/she/it
had been assaulting

we
had been assaulting

you
had been assaulting

they
had been assaulting

Tương lại đơn

I
will assault

you
will assault

he/she/it
will assault

we
will assault

you
will assault

they
will assault

Tương lại tiếp diễn

I
will be assaulting

you
will be assaulting

he/she/it
will be assaulting

we
will be assaulting

you
will be assaulting

they
will be assaulting

Tương lại hoàn thành

I
will have assaulted

you
will have assaulted

he/she/it
will have assaulted

we
will have assaulted

you
will have assaulted

they
will have assaulted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been assaulting

you
will have been assaulting

he/she/it
will have been assaulting

we
will have been assaulting

you
will have been assaulting

they
will have been assaulting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.