Assassinate

Chia đông từ “assassinate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ assassinate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to assassinate

Quá khứ đơn
  • assassinated

Quá khứ phân từ
  • assassinated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
assassinate

you
assassinate

he/she/it
assassinates

we
assassinate

you
assassinate

they
assassinate

Thì hiện tại continuous

I
am assassinating

you
are assassinating

he/she/it
is assassinating

we
are assassinating

you
are assassinating

they
are assassinating

Quá khứ đơn

I
assassinated

you
assassinated

he/she/it
assassinated

we
assassinated

you
assassinated

they
assassinated

Quá khứ tiếp diễn

I
was assassinating

you
were assassinating

he/she/it
was assassinating

we
were assassinating

you
were assassinating

they
were assassinating

Hiện tại hoàn thành

I
have assassinated

you
have assassinated

he/she/it
has assassinated

we
have assassinated

you
have assassinated

they
have assassinated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been assassinating

you
have been assassinating

he/she/it
has been assassinating

we
have been assassinating

you
have been assassinating

they
have been assassinating

Quá khứ hoàn thành

I
had assassinated

you
had assassinated

he/she/it
had assassinated

we
had assassinated

you
had assassinated

they
had assassinated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been assassinating

you
had been assassinating

he/she/it
had been assassinating

we
had been assassinating

you
had been assassinating

they
had been assassinating

Tương lại đơn

I
will assassinate

you
will assassinate

he/she/it
will assassinate

we
will assassinate

you
will assassinate

they
will assassinate

Tương lại tiếp diễn

I
will be assassinating

you
will be assassinating

he/she/it
will be assassinating

we
will be assassinating

you
will be assassinating

they
will be assassinating

Tương lại hoàn thành

I
will have assassinated

you
will have assassinated

he/she/it
will have assassinated

we
will have assassinated

you
will have assassinated

they
will have assassinated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been assassinating

you
will have been assassinating

he/she/it
will have been assassinating

we
will have been assassinating

you
will have been assassinating

they
will have been assassinating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.