Assail

Chia đông từ “assail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ assail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to assail

Quá khứ đơn
  • assailed

Quá khứ phân từ
  • assailed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
assail

you
assail

he/she/it
assails

we
assail

you
assail

they
assail

Thì hiện tại continuous

I
am assailing

you
are assailing

he/she/it
is assailing

we
are assailing

you
are assailing

they
are assailing

Quá khứ đơn

I
assailed

you
assailed

he/she/it
assailed

we
assailed

you
assailed

they
assailed

Quá khứ tiếp diễn

I
was assailing

you
were assailing

he/she/it
was assailing

we
were assailing

you
were assailing

they
were assailing

Hiện tại hoàn thành

I
have assailed

you
have assailed

he/she/it
has assailed

we
have assailed

you
have assailed

they
have assailed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been assailing

you
have been assailing

he/she/it
has been assailing

we
have been assailing

you
have been assailing

they
have been assailing

Quá khứ hoàn thành

I
had assailed

you
had assailed

he/she/it
had assailed

we
had assailed

you
had assailed

they
had assailed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been assailing

you
had been assailing

he/she/it
had been assailing

we
had been assailing

you
had been assailing

they
had been assailing

Tương lại đơn

I
will assail

you
will assail

he/she/it
will assail

we
will assail

you
will assail

they
will assail

Tương lại tiếp diễn

I
will be assailing

you
will be assailing

he/she/it
will be assailing

we
will be assailing

you
will be assailing

they
will be assailing

Tương lại hoàn thành

I
will have assailed

you
will have assailed

he/she/it
will have assailed

we
will have assailed

you
will have assailed

they
will have assailed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been assailing

you
will have been assailing

he/she/it
will have been assailing

we
will have been assailing

you
will have been assailing

they
will have been assailing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.