Ascend

Chia đông từ “ascend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ascend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ascend

Quá khứ đơn
  • ascended

Quá khứ phân từ
  • ascended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ascend

you
ascend

he/she/it
ascends

we
ascend

you
ascend

they
ascend

Thì hiện tại continuous

I
am ascending

you
are ascending

he/she/it
is ascending

we
are ascending

you
are ascending

they
are ascending

Quá khứ đơn

I
ascended

you
ascended

he/she/it
ascended

we
ascended

you
ascended

they
ascended

Quá khứ tiếp diễn

I
was ascending

you
were ascending

he/she/it
was ascending

we
were ascending

you
were ascending

they
were ascending

Hiện tại hoàn thành

I
have ascended

you
have ascended

he/she/it
has ascended

we
have ascended

you
have ascended

they
have ascended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ascending

you
have been ascending

he/she/it
has been ascending

we
have been ascending

you
have been ascending

they
have been ascending

Quá khứ hoàn thành

I
had ascended

you
had ascended

he/she/it
had ascended

we
had ascended

you
had ascended

they
had ascended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ascending

you
had been ascending

he/she/it
had been ascending

we
had been ascending

you
had been ascending

they
had been ascending

Tương lại đơn

I
will ascend

you
will ascend

he/she/it
will ascend

we
will ascend

you
will ascend

they
will ascend

Tương lại tiếp diễn

I
will be ascending

you
will be ascending

he/she/it
will be ascending

we
will be ascending

you
will be ascending

they
will be ascending

Tương lại hoàn thành

I
will have ascended

you
will have ascended

he/she/it
will have ascended

we
will have ascended

you
will have ascended

they
will have ascended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ascending

you
will have been ascending

he/she/it
will have been ascending

we
will have been ascending

you
will have been ascending

they
will have been ascending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.