Arrange

Chia đông từ “arrange” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ arrange. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to arrange

Quá khứ đơn
  • arranged

Quá khứ phân từ
  • arranged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
arrange

you
arrange

he/she/it
arranges

we
arrange

you
arrange

they
arrange

Thì hiện tại continuous

I
am arranging

you
are arranging

he/she/it
is arranging

we
are arranging

you
are arranging

they
are arranging

Quá khứ đơn

I
arranged

you
arranged

he/she/it
arranged

we
arranged

you
arranged

they
arranged

Quá khứ tiếp diễn

I
was arranging

you
were arranging

he/she/it
was arranging

we
were arranging

you
were arranging

they
were arranging

Hiện tại hoàn thành

I
have arranged

you
have arranged

he/she/it
has arranged

we
have arranged

you
have arranged

they
have arranged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been arranging

you
have been arranging

he/she/it
has been arranging

we
have been arranging

you
have been arranging

they
have been arranging

Quá khứ hoàn thành

I
had arranged

you
had arranged

he/she/it
had arranged

we
had arranged

you
had arranged

they
had arranged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been arranging

you
had been arranging

he/she/it
had been arranging

we
had been arranging

you
had been arranging

they
had been arranging

Tương lại đơn

I
will arrange

you
will arrange

he/she/it
will arrange

we
will arrange

you
will arrange

they
will arrange

Tương lại tiếp diễn

I
will be arranging

you
will be arranging

he/she/it
will be arranging

we
will be arranging

you
will be arranging

they
will be arranging

Tương lại hoàn thành

I
will have arranged

you
will have arranged

he/she/it
will have arranged

we
will have arranged

you
will have arranged

they
will have arranged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been arranging

you
will have been arranging

he/she/it
will have been arranging

we
will have been arranging

you
will have been arranging

they
will have been arranging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.