Arouse

Chia đông từ “arouse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ arouse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to arouse

Quá khứ đơn
  • aroused

Quá khứ phân từ
  • aroused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
arouse

you
arouse

he/she/it
arouses

we
arouse

you
arouse

they
arouse

Thì hiện tại continuous

I
am arousing

you
are arousing

he/she/it
is arousing

we
are arousing

you
are arousing

they
are arousing

Quá khứ đơn

I
aroused

you
aroused

he/she/it
aroused

we
aroused

you
aroused

they
aroused

Quá khứ tiếp diễn

I
was arousing

you
were arousing

he/she/it
was arousing

we
were arousing

you
were arousing

they
were arousing

Hiện tại hoàn thành

I
have aroused

you
have aroused

he/she/it
has aroused

we
have aroused

you
have aroused

they
have aroused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been arousing

you
have been arousing

he/she/it
has been arousing

we
have been arousing

you
have been arousing

they
have been arousing

Quá khứ hoàn thành

I
had aroused

you
had aroused

he/she/it
had aroused

we
had aroused

you
had aroused

they
had aroused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been arousing

you
had been arousing

he/she/it
had been arousing

we
had been arousing

you
had been arousing

they
had been arousing

Tương lại đơn

I
will arouse

you
will arouse

he/she/it
will arouse

we
will arouse

you
will arouse

they
will arouse

Tương lại tiếp diễn

I
will be arousing

you
will be arousing

he/she/it
will be arousing

we
will be arousing

you
will be arousing

they
will be arousing

Tương lại hoàn thành

I
will have aroused

you
will have aroused

he/she/it
will have aroused

we
will have aroused

you
will have aroused

they
will have aroused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been arousing

you
will have been arousing

he/she/it
will have been arousing

we
will have been arousing

you
will have been arousing

they
will have been arousing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.