Aromatize

Chia đông từ “aromatize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ aromatize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to aromatize

Quá khứ đơn
  • aromatized

Quá khứ phân từ
  • aromatized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
aromatize

you
aromatize

he/she/it
aromatizes

we
aromatize

you
aromatize

they
aromatize

Thì hiện tại continuous

I
am aromatizing

you
are aromatizing

he/she/it
is aromatizing

we
are aromatizing

you
are aromatizing

they
are aromatizing

Quá khứ đơn

I
aromatized

you
aromatized

he/she/it
aromatized

we
aromatized

you
aromatized

they
aromatized

Quá khứ tiếp diễn

I
was aromatizing

you
were aromatizing

he/she/it
was aromatizing

we
were aromatizing

you
were aromatizing

they
were aromatizing

Hiện tại hoàn thành

I
have aromatized

you
have aromatized

he/she/it
has aromatized

we
have aromatized

you
have aromatized

they
have aromatized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been aromatizing

you
have been aromatizing

he/she/it
has been aromatizing

we
have been aromatizing

you
have been aromatizing

they
have been aromatizing

Quá khứ hoàn thành

I
had aromatized

you
had aromatized

he/she/it
had aromatized

we
had aromatized

you
had aromatized

they
had aromatized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been aromatizing

you
had been aromatizing

he/she/it
had been aromatizing

we
had been aromatizing

you
had been aromatizing

they
had been aromatizing

Tương lại đơn

I
will aromatize

you
will aromatize

he/she/it
will aromatize

we
will aromatize

you
will aromatize

they
will aromatize

Tương lại tiếp diễn

I
will be aromatizing

you
will be aromatizing

he/she/it
will be aromatizing

we
will be aromatizing

you
will be aromatizing

they
will be aromatizing

Tương lại hoàn thành

I
will have aromatized

you
will have aromatized

he/she/it
will have aromatized

we
will have aromatized

you
will have aromatized

they
will have aromatized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been aromatizing

you
will have been aromatizing

he/she/it
will have been aromatizing

we
will have been aromatizing

you
will have been aromatizing

they
will have been aromatizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.