Arise

Chia đông từ “arise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ arise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to arise

Quá khứ đơn
  • arose

Quá khứ phân từ
  • arisen

Trần thuật

Thì hiện tại

I
arise

you
arise

he/she/it
arises

we
arise

you
arise

they
arise

Thì hiện tại continuous

I
am arising

you
are arising

he/she/it
is arising

we
are arising

you
are arising

they
are arising

Quá khứ đơn

I
arose

you
arose

he/she/it
arose

we
arose

you
arose

they
arose

Quá khứ tiếp diễn

I
was arising

you
were arising

he/she/it
was arising

we
were arising

you
were arising

they
were arising

Hiện tại hoàn thành

I
have arisen

you
have arisen

he/she/it
has arisen

we
have arisen

you
have arisen

they
have arisen

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been arising

you
have been arising

he/she/it
has been arising

we
have been arising

you
have been arising

they
have been arising

Quá khứ hoàn thành

I
had arisen

you
had arisen

he/she/it
had arisen

we
had arisen

you
had arisen

they
had arisen

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been arising

you
had been arising

he/she/it
had been arising

we
had been arising

you
had been arising

they
had been arising

Tương lại đơn

I
will arise

you
will arise

he/she/it
will arise

we
will arise

you
will arise

they
will arise

Tương lại tiếp diễn

I
will be arising

you
will be arising

he/she/it
will be arising

we
will be arising

you
will be arising

they
will be arising

Tương lại hoàn thành

I
will have arisen

you
will have arisen

he/she/it
will have arisen

we
will have arisen

you
will have arisen

they
will have arisen

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been arising

you
will have been arising

he/she/it
will have been arising

we
will have been arising

you
will have been arising

they
will have been arising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.