Arbitrate

Chia đông từ “arbitrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ arbitrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to arbitrate

Quá khứ đơn
  • arbitrated

Quá khứ phân từ
  • arbitrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
arbitrate

you
arbitrate

he/she/it
arbitrates

we
arbitrate

you
arbitrate

they
arbitrate

Thì hiện tại continuous

I
am arbitrating

you
are arbitrating

he/she/it
is arbitrating

we
are arbitrating

you
are arbitrating

they
are arbitrating

Quá khứ đơn

I
arbitrated

you
arbitrated

he/she/it
arbitrated

we
arbitrated

you
arbitrated

they
arbitrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was arbitrating

you
were arbitrating

he/she/it
was arbitrating

we
were arbitrating

you
were arbitrating

they
were arbitrating

Hiện tại hoàn thành

I
have arbitrated

you
have arbitrated

he/she/it
has arbitrated

we
have arbitrated

you
have arbitrated

they
have arbitrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been arbitrating

you
have been arbitrating

he/she/it
has been arbitrating

we
have been arbitrating

you
have been arbitrating

they
have been arbitrating

Quá khứ hoàn thành

I
had arbitrated

you
had arbitrated

he/she/it
had arbitrated

we
had arbitrated

you
had arbitrated

they
had arbitrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been arbitrating

you
had been arbitrating

he/she/it
had been arbitrating

we
had been arbitrating

you
had been arbitrating

they
had been arbitrating

Tương lại đơn

I
will arbitrate

you
will arbitrate

he/she/it
will arbitrate

we
will arbitrate

you
will arbitrate

they
will arbitrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be arbitrating

you
will be arbitrating

he/she/it
will be arbitrating

we
will be arbitrating

you
will be arbitrating

they
will be arbitrating

Tương lại hoàn thành

I
will have arbitrated

you
will have arbitrated

he/she/it
will have arbitrated

we
will have arbitrated

you
will have arbitrated

they
will have arbitrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been arbitrating

you
will have been arbitrating

he/she/it
will have been arbitrating

we
will have been arbitrating

you
will have been arbitrating

they
will have been arbitrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.