Appropriate

Chia đông từ “appropriate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ appropriate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to appropriate

Quá khứ đơn
  • appropriated

Quá khứ phân từ
  • appropriated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
appropriate

you
appropriate

he/she/it
appropriates

we
appropriate

you
appropriate

they
appropriate

Thì hiện tại continuous

I
am appropriating

you
are appropriating

he/she/it
is appropriating

we
are appropriating

you
are appropriating

they
are appropriating

Quá khứ đơn

I
appropriated

you
appropriated

he/she/it
appropriated

we
appropriated

you
appropriated

they
appropriated

Quá khứ tiếp diễn

I
was appropriating

you
were appropriating

he/she/it
was appropriating

we
were appropriating

you
were appropriating

they
were appropriating

Hiện tại hoàn thành

I
have appropriated

you
have appropriated

he/she/it
has appropriated

we
have appropriated

you
have appropriated

they
have appropriated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been appropriating

you
have been appropriating

he/she/it
has been appropriating

we
have been appropriating

you
have been appropriating

they
have been appropriating

Quá khứ hoàn thành

I
had appropriated

you
had appropriated

he/she/it
had appropriated

we
had appropriated

you
had appropriated

they
had appropriated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been appropriating

you
had been appropriating

he/she/it
had been appropriating

we
had been appropriating

you
had been appropriating

they
had been appropriating

Tương lại đơn

I
will appropriate

you
will appropriate

he/she/it
will appropriate

we
will appropriate

you
will appropriate

they
will appropriate

Tương lại tiếp diễn

I
will be appropriating

you
will be appropriating

he/she/it
will be appropriating

we
will be appropriating

you
will be appropriating

they
will be appropriating

Tương lại hoàn thành

I
will have appropriated

you
will have appropriated

he/she/it
will have appropriated

we
will have appropriated

you
will have appropriated

they
will have appropriated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been appropriating

you
will have been appropriating

he/she/it
will have been appropriating

we
will have been appropriating

you
will have been appropriating

they
will have been appropriating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.