Apprise

Chia đông từ “apprise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ apprise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to apprise

Quá khứ đơn
  • apprised

Quá khứ phân từ
  • apprised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
apprise

you
apprise

he/she/it
apprises

we
apprise

you
apprise

they
apprise

Thì hiện tại continuous

I
am apprising

you
are apprising

he/she/it
is apprising

we
are apprising

you
are apprising

they
are apprising

Quá khứ đơn

I
apprised

you
apprised

he/she/it
apprised

we
apprised

you
apprised

they
apprised

Quá khứ tiếp diễn

I
was apprising

you
were apprising

he/she/it
was apprising

we
were apprising

you
were apprising

they
were apprising

Hiện tại hoàn thành

I
have apprised

you
have apprised

he/she/it
has apprised

we
have apprised

you
have apprised

they
have apprised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been apprising

you
have been apprising

he/she/it
has been apprising

we
have been apprising

you
have been apprising

they
have been apprising

Quá khứ hoàn thành

I
had apprised

you
had apprised

he/she/it
had apprised

we
had apprised

you
had apprised

they
had apprised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been apprising

you
had been apprising

he/she/it
had been apprising

we
had been apprising

you
had been apprising

they
had been apprising

Tương lại đơn

I
will apprise

you
will apprise

he/she/it
will apprise

we
will apprise

you
will apprise

they
will apprise

Tương lại tiếp diễn

I
will be apprising

you
will be apprising

he/she/it
will be apprising

we
will be apprising

you
will be apprising

they
will be apprising

Tương lại hoàn thành

I
will have apprised

you
will have apprised

he/she/it
will have apprised

we
will have apprised

you
will have apprised

they
will have apprised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been apprising

you
will have been apprising

he/she/it
will have been apprising

we
will have been apprising

you
will have been apprising

they
will have been apprising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.