Appoint

Chia đông từ “appoint” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ appoint. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to appoint

Quá khứ đơn
  • appointed

Quá khứ phân từ
  • appointed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
appoint

you
appoint

he/she/it
appoints

we
appoint

you
appoint

they
appoint

Thì hiện tại continuous

I
am appointing

you
are appointing

he/she/it
is appointing

we
are appointing

you
are appointing

they
are appointing

Quá khứ đơn

I
appointed

you
appointed

he/she/it
appointed

we
appointed

you
appointed

they
appointed

Quá khứ tiếp diễn

I
was appointing

you
were appointing

he/she/it
was appointing

we
were appointing

you
were appointing

they
were appointing

Hiện tại hoàn thành

I
have appointed

you
have appointed

he/she/it
has appointed

we
have appointed

you
have appointed

they
have appointed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been appointing

you
have been appointing

he/she/it
has been appointing

we
have been appointing

you
have been appointing

they
have been appointing

Quá khứ hoàn thành

I
had appointed

you
had appointed

he/she/it
had appointed

we
had appointed

you
had appointed

they
had appointed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been appointing

you
had been appointing

he/she/it
had been appointing

we
had been appointing

you
had been appointing

they
had been appointing

Tương lại đơn

I
will appoint

you
will appoint

he/she/it
will appoint

we
will appoint

you
will appoint

they
will appoint

Tương lại tiếp diễn

I
will be appointing

you
will be appointing

he/she/it
will be appointing

we
will be appointing

you
will be appointing

they
will be appointing

Tương lại hoàn thành

I
will have appointed

you
will have appointed

he/she/it
will have appointed

we
will have appointed

you
will have appointed

they
will have appointed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been appointing

you
will have been appointing

he/she/it
will have been appointing

we
will have been appointing

you
will have been appointing

they
will have been appointing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.