Applaud

Chia đông từ “applaud” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ applaud. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to applaud

Quá khứ đơn
  • applauded

Quá khứ phân từ
  • applauded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
applaud

you
applaud

he/she/it
applauds

we
applaud

you
applaud

they
applaud

Thì hiện tại continuous

I
am applauding

you
are applauding

he/she/it
is applauding

we
are applauding

you
are applauding

they
are applauding

Quá khứ đơn

I
applauded

you
applauded

he/she/it
applauded

we
applauded

you
applauded

they
applauded

Quá khứ tiếp diễn

I
was applauding

you
were applauding

he/she/it
was applauding

we
were applauding

you
were applauding

they
were applauding

Hiện tại hoàn thành

I
have applauded

you
have applauded

he/she/it
has applauded

we
have applauded

you
have applauded

they
have applauded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been applauding

you
have been applauding

he/she/it
has been applauding

we
have been applauding

you
have been applauding

they
have been applauding

Quá khứ hoàn thành

I
had applauded

you
had applauded

he/she/it
had applauded

we
had applauded

you
had applauded

they
had applauded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been applauding

you
had been applauding

he/she/it
had been applauding

we
had been applauding

you
had been applauding

they
had been applauding

Tương lại đơn

I
will applaud

you
will applaud

he/she/it
will applaud

we
will applaud

you
will applaud

they
will applaud

Tương lại tiếp diễn

I
will be applauding

you
will be applauding

he/she/it
will be applauding

we
will be applauding

you
will be applauding

they
will be applauding

Tương lại hoàn thành

I
will have applauded

you
will have applauded

he/she/it
will have applauded

we
will have applauded

you
will have applauded

they
will have applauded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been applauding

you
will have been applauding

he/she/it
will have been applauding

we
will have been applauding

you
will have been applauding

they
will have been applauding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.