Appall

Chia đông từ “appall” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ appall. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to appall

Quá khứ đơn
  • appalled

Quá khứ phân từ
  • appalled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
appall

you
appall

he/she/it
appalls

we
appall

you
appall

they
appall

Thì hiện tại continuous

I
am appalling

you
are appalling

he/she/it
is appalling

we
are appalling

you
are appalling

they
are appalling

Quá khứ đơn

I
appalled

you
appalled

he/she/it
appalled

we
appalled

you
appalled

they
appalled

Quá khứ tiếp diễn

I
was appalling

you
were appalling

he/she/it
was appalling

we
were appalling

you
were appalling

they
were appalling

Hiện tại hoàn thành

I
have appalled

you
have appalled

he/she/it
has appalled

we
have appalled

you
have appalled

they
have appalled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been appalling

you
have been appalling

he/she/it
has been appalling

we
have been appalling

you
have been appalling

they
have been appalling

Quá khứ hoàn thành

I
had appalled

you
had appalled

he/she/it
had appalled

we
had appalled

you
had appalled

they
had appalled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been appalling

you
had been appalling

he/she/it
had been appalling

we
had been appalling

you
had been appalling

they
had been appalling

Tương lại đơn

I
will appall

you
will appall

he/she/it
will appall

we
will appall

you
will appall

they
will appall

Tương lại tiếp diễn

I
will be appalling

you
will be appalling

he/she/it
will be appalling

we
will be appalling

you
will be appalling

they
will be appalling

Tương lại hoàn thành

I
will have appalled

you
will have appalled

he/she/it
will have appalled

we
will have appalled

you
will have appalled

they
will have appalled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been appalling

you
will have been appalling

he/she/it
will have been appalling

we
will have been appalling

you
will have been appalling

they
will have been appalling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.