Anoint

Chia đông từ “anoint” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ anoint. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to anoint

Quá khứ đơn
  • anointed

Quá khứ phân từ
  • anointed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
anoint

you
anoint

he/she/it
anoints

we
anoint

you
anoint

they
anoint

Thì hiện tại continuous

I
am anointing

you
are anointing

he/she/it
is anointing

we
are anointing

you
are anointing

they
are anointing

Quá khứ đơn

I
anointed

you
anointed

he/she/it
anointed

we
anointed

you
anointed

they
anointed

Quá khứ tiếp diễn

I
was anointing

you
were anointing

he/she/it
was anointing

we
were anointing

you
were anointing

they
were anointing

Hiện tại hoàn thành

I
have anointed

you
have anointed

he/she/it
has anointed

we
have anointed

you
have anointed

they
have anointed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been anointing

you
have been anointing

he/she/it
has been anointing

we
have been anointing

you
have been anointing

they
have been anointing

Quá khứ hoàn thành

I
had anointed

you
had anointed

he/she/it
had anointed

we
had anointed

you
had anointed

they
had anointed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been anointing

you
had been anointing

he/she/it
had been anointing

we
had been anointing

you
had been anointing

they
had been anointing

Tương lại đơn

I
will anoint

you
will anoint

he/she/it
will anoint

we
will anoint

you
will anoint

they
will anoint

Tương lại tiếp diễn

I
will be anointing

you
will be anointing

he/she/it
will be anointing

we
will be anointing

you
will be anointing

they
will be anointing

Tương lại hoàn thành

I
will have anointed

you
will have anointed

he/she/it
will have anointed

we
will have anointed

you
will have anointed

they
will have anointed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been anointing

you
will have been anointing

he/she/it
will have been anointing

we
will have been anointing

you
will have been anointing

they
will have been anointing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.