Annul

Chia đông từ “annul” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ annul. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to annul

Quá khứ đơn
  • annulled

Quá khứ phân từ
  • annulled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
annul

you
annul

he/she/it
annuls

we
annul

you
annul

they
annul

Thì hiện tại continuous

I
am annulling

you
are annulling

he/she/it
is annulling

we
are annulling

you
are annulling

they
are annulling

Quá khứ đơn

I
annulled

you
annulled

he/she/it
annulled

we
annulled

you
annulled

they
annulled

Quá khứ tiếp diễn

I
was annulling

you
were annulling

he/she/it
was annulling

we
were annulling

you
were annulling

they
were annulling

Hiện tại hoàn thành

I
have annulled

you
have annulled

he/she/it
has annulled

we
have annulled

you
have annulled

they
have annulled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been annulling

you
have been annulling

he/she/it
has been annulling

we
have been annulling

you
have been annulling

they
have been annulling

Quá khứ hoàn thành

I
had annulled

you
had annulled

he/she/it
had annulled

we
had annulled

you
had annulled

they
had annulled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been annulling

you
had been annulling

he/she/it
had been annulling

we
had been annulling

you
had been annulling

they
had been annulling

Tương lại đơn

I
will annul

you
will annul

he/she/it
will annul

we
will annul

you
will annul

they
will annul

Tương lại tiếp diễn

I
will be annulling

you
will be annulling

he/she/it
will be annulling

we
will be annulling

you
will be annulling

they
will be annulling

Tương lại hoàn thành

I
will have annulled

you
will have annulled

he/she/it
will have annulled

we
will have annulled

you
will have annulled

they
will have annulled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been annulling

you
will have been annulling

he/she/it
will have been annulling

we
will have been annulling

you
will have been annulling

they
will have been annulling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.