Announce

Chia đông từ “announce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ announce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to announce

Quá khứ đơn
  • announced

Quá khứ phân từ
  • announced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
announce

you
announce

he/she/it
announces

we
announce

you
announce

they
announce

Thì hiện tại continuous

I
am announcing

you
are announcing

he/she/it
is announcing

we
are announcing

you
are announcing

they
are announcing

Quá khứ đơn

I
announced

you
announced

he/she/it
announced

we
announced

you
announced

they
announced

Quá khứ tiếp diễn

I
was announcing

you
were announcing

he/she/it
was announcing

we
were announcing

you
were announcing

they
were announcing

Hiện tại hoàn thành

I
have announced

you
have announced

he/she/it
has announced

we
have announced

you
have announced

they
have announced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been announcing

you
have been announcing

he/she/it
has been announcing

we
have been announcing

you
have been announcing

they
have been announcing

Quá khứ hoàn thành

I
had announced

you
had announced

he/she/it
had announced

we
had announced

you
had announced

they
had announced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been announcing

you
had been announcing

he/she/it
had been announcing

we
had been announcing

you
had been announcing

they
had been announcing

Tương lại đơn

I
will announce

you
will announce

he/she/it
will announce

we
will announce

you
will announce

they
will announce

Tương lại tiếp diễn

I
will be announcing

you
will be announcing

he/she/it
will be announcing

we
will be announcing

you
will be announcing

they
will be announcing

Tương lại hoàn thành

I
will have announced

you
will have announced

he/she/it
will have announced

we
will have announced

you
will have announced

they
will have announced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been announcing

you
will have been announcing

he/she/it
will have been announcing

we
will have been announcing

you
will have been announcing

they
will have been announcing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.