Annotate

Chia đông từ “annotate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ annotate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to annotate

Quá khứ đơn
  • annotated

Quá khứ phân từ
  • annotated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
annotate

you
annotate

he/she/it
annotates

we
annotate

you
annotate

they
annotate

Thì hiện tại continuous

I
am annotating

you
are annotating

he/she/it
is annotating

we
are annotating

you
are annotating

they
are annotating

Quá khứ đơn

I
annotated

you
annotated

he/she/it
annotated

we
annotated

you
annotated

they
annotated

Quá khứ tiếp diễn

I
was annotating

you
were annotating

he/she/it
was annotating

we
were annotating

you
were annotating

they
were annotating

Hiện tại hoàn thành

I
have annotated

you
have annotated

he/she/it
has annotated

we
have annotated

you
have annotated

they
have annotated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been annotating

you
have been annotating

he/she/it
has been annotating

we
have been annotating

you
have been annotating

they
have been annotating

Quá khứ hoàn thành

I
had annotated

you
had annotated

he/she/it
had annotated

we
had annotated

you
had annotated

they
had annotated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been annotating

you
had been annotating

he/she/it
had been annotating

we
had been annotating

you
had been annotating

they
had been annotating

Tương lại đơn

I
will annotate

you
will annotate

he/she/it
will annotate

we
will annotate

you
will annotate

they
will annotate

Tương lại tiếp diễn

I
will be annotating

you
will be annotating

he/she/it
will be annotating

we
will be annotating

you
will be annotating

they
will be annotating

Tương lại hoàn thành

I
will have annotated

you
will have annotated

he/she/it
will have annotated

we
will have annotated

you
will have annotated

they
will have annotated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been annotating

you
will have been annotating

he/she/it
will have been annotating

we
will have been annotating

you
will have been annotating

they
will have been annotating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.