Animate

Chia đông từ “animate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ animate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to animate

Quá khứ đơn
  • animated

Quá khứ phân từ
  • animated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
animate

you
animate

he/she/it
animates

we
animate

you
animate

they
animate

Thì hiện tại continuous

I
am animating

you
are animating

he/she/it
is animating

we
are animating

you
are animating

they
are animating

Quá khứ đơn

I
animated

you
animated

he/she/it
animated

we
animated

you
animated

they
animated

Quá khứ tiếp diễn

I
was animating

you
were animating

he/she/it
was animating

we
were animating

you
were animating

they
were animating

Hiện tại hoàn thành

I
have animated

you
have animated

he/she/it
has animated

we
have animated

you
have animated

they
have animated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been animating

you
have been animating

he/she/it
has been animating

we
have been animating

you
have been animating

they
have been animating

Quá khứ hoàn thành

I
had animated

you
had animated

he/she/it
had animated

we
had animated

you
had animated

they
had animated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been animating

you
had been animating

he/she/it
had been animating

we
had been animating

you
had been animating

they
had been animating

Tương lại đơn

I
will animate

you
will animate

he/she/it
will animate

we
will animate

you
will animate

they
will animate

Tương lại tiếp diễn

I
will be animating

you
will be animating

he/she/it
will be animating

we
will be animating

you
will be animating

they
will be animating

Tương lại hoàn thành

I
will have animated

you
will have animated

he/she/it
will have animated

we
will have animated

you
will have animated

they
will have animated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been animating

you
will have been animating

he/she/it
will have been animating

we
will have been animating

you
will have been animating

they
will have been animating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.