Anguish

Chia đông từ “anguish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ anguish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to anguish

Quá khứ đơn
  • anguished

Quá khứ phân từ
  • anguished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
anguish

you
anguish

he/she/it
anguishes

we
anguish

you
anguish

they
anguish

Thì hiện tại continuous

I
am anguishing

you
are anguishing

he/she/it
is anguishing

we
are anguishing

you
are anguishing

they
are anguishing

Quá khứ đơn

I
anguished

you
anguished

he/she/it
anguished

we
anguished

you
anguished

they
anguished

Quá khứ tiếp diễn

I
was anguishing

you
were anguishing

he/she/it
was anguishing

we
were anguishing

you
were anguishing

they
were anguishing

Hiện tại hoàn thành

I
have anguished

you
have anguished

he/she/it
has anguished

we
have anguished

you
have anguished

they
have anguished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been anguishing

you
have been anguishing

he/she/it
has been anguishing

we
have been anguishing

you
have been anguishing

they
have been anguishing

Quá khứ hoàn thành

I
had anguished

you
had anguished

he/she/it
had anguished

we
had anguished

you
had anguished

they
had anguished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been anguishing

you
had been anguishing

he/she/it
had been anguishing

we
had been anguishing

you
had been anguishing

they
had been anguishing

Tương lại đơn

I
will anguish

you
will anguish

he/she/it
will anguish

we
will anguish

you
will anguish

they
will anguish

Tương lại tiếp diễn

I
will be anguishing

you
will be anguishing

he/she/it
will be anguishing

we
will be anguishing

you
will be anguishing

they
will be anguishing

Tương lại hoàn thành

I
will have anguished

you
will have anguished

he/she/it
will have anguished

we
will have anguished

you
will have anguished

they
will have anguished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been anguishing

you
will have been anguishing

he/she/it
will have been anguishing

we
will have been anguishing

you
will have been anguishing

they
will have been anguishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.