Anchor

Chia đông từ “anchor” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ anchor. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to anchor

Quá khứ đơn
  • anchored

Quá khứ phân từ
  • anchored

Trần thuật

Thì hiện tại

I
anchor

you
anchor

he/she/it
anchors

we
anchor

you
anchor

they
anchor

Thì hiện tại continuous

I
am anchoring

you
are anchoring

he/she/it
is anchoring

we
are anchoring

you
are anchoring

they
are anchoring

Quá khứ đơn

I
anchored

you
anchored

he/she/it
anchored

we
anchored

you
anchored

they
anchored

Quá khứ tiếp diễn

I
was anchoring

you
were anchoring

he/she/it
was anchoring

we
were anchoring

you
were anchoring

they
were anchoring

Hiện tại hoàn thành

I
have anchored

you
have anchored

he/she/it
has anchored

we
have anchored

you
have anchored

they
have anchored

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been anchoring

you
have been anchoring

he/she/it
has been anchoring

we
have been anchoring

you
have been anchoring

they
have been anchoring

Quá khứ hoàn thành

I
had anchored

you
had anchored

he/she/it
had anchored

we
had anchored

you
had anchored

they
had anchored

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been anchoring

you
had been anchoring

he/she/it
had been anchoring

we
had been anchoring

you
had been anchoring

they
had been anchoring

Tương lại đơn

I
will anchor

you
will anchor

he/she/it
will anchor

we
will anchor

you
will anchor

they
will anchor

Tương lại tiếp diễn

I
will be anchoring

you
will be anchoring

he/she/it
will be anchoring

we
will be anchoring

you
will be anchoring

they
will be anchoring

Tương lại hoàn thành

I
will have anchored

you
will have anchored

he/she/it
will have anchored

we
will have anchored

you
will have anchored

they
will have anchored

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been anchoring

you
will have been anchoring

he/she/it
will have been anchoring

we
will have been anchoring

you
will have been anchoring

they
will have been anchoring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.