Analogize

Chia đông từ “analogize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ analogize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to analogize

Quá khứ đơn
  • analogized

Quá khứ phân từ
  • analogized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
analogize

you
analogize

he/she/it
analogizes

we
analogize

you
analogize

they
analogize

Thì hiện tại continuous

I
am analogizing

you
are analogizing

he/she/it
is analogizing

we
are analogizing

you
are analogizing

they
are analogizing

Quá khứ đơn

I
analogized

you
analogized

he/she/it
analogized

we
analogized

you
analogized

they
analogized

Quá khứ tiếp diễn

I
was analogizing

you
were analogizing

he/she/it
was analogizing

we
were analogizing

you
were analogizing

they
were analogizing

Hiện tại hoàn thành

I
have analogized

you
have analogized

he/she/it
has analogized

we
have analogized

you
have analogized

they
have analogized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been analogizing

you
have been analogizing

he/she/it
has been analogizing

we
have been analogizing

you
have been analogizing

they
have been analogizing

Quá khứ hoàn thành

I
had analogized

you
had analogized

he/she/it
had analogized

we
had analogized

you
had analogized

they
had analogized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been analogizing

you
had been analogizing

he/she/it
had been analogizing

we
had been analogizing

you
had been analogizing

they
had been analogizing

Tương lại đơn

I
will analogize

you
will analogize

he/she/it
will analogize

we
will analogize

you
will analogize

they
will analogize

Tương lại tiếp diễn

I
will be analogizing

you
will be analogizing

he/she/it
will be analogizing

we
will be analogizing

you
will be analogizing

they
will be analogizing

Tương lại hoàn thành

I
will have analogized

you
will have analogized

he/she/it
will have analogized

we
will have analogized

you
will have analogized

they
will have analogized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been analogizing

you
will have been analogizing

he/she/it
will have been analogizing

we
will have been analogizing

you
will have been analogizing

they
will have been analogizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.