Amuse

Chia đông từ “amuse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ amuse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to amuse

Quá khứ đơn
  • amused

Quá khứ phân từ
  • amused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
amuse

you
amuse

he/she/it
amuses

we
amuse

you
amuse

they
amuse

Thì hiện tại continuous

I
am amusing

you
are amusing

he/she/it
is amusing

we
are amusing

you
are amusing

they
are amusing

Quá khứ đơn

I
amused

you
amused

he/she/it
amused

we
amused

you
amused

they
amused

Quá khứ tiếp diễn

I
was amusing

you
were amusing

he/she/it
was amusing

we
were amusing

you
were amusing

they
were amusing

Hiện tại hoàn thành

I
have amused

you
have amused

he/she/it
has amused

we
have amused

you
have amused

they
have amused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been amusing

you
have been amusing

he/she/it
has been amusing

we
have been amusing

you
have been amusing

they
have been amusing

Quá khứ hoàn thành

I
had amused

you
had amused

he/she/it
had amused

we
had amused

you
had amused

they
had amused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been amusing

you
had been amusing

he/she/it
had been amusing

we
had been amusing

you
had been amusing

they
had been amusing

Tương lại đơn

I
will amuse

you
will amuse

he/she/it
will amuse

we
will amuse

you
will amuse

they
will amuse

Tương lại tiếp diễn

I
will be amusing

you
will be amusing

he/she/it
will be amusing

we
will be amusing

you
will be amusing

they
will be amusing

Tương lại hoàn thành

I
will have amused

you
will have amused

he/she/it
will have amused

we
will have amused

you
will have amused

they
will have amused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been amusing

you
will have been amusing

he/she/it
will have been amusing

we
will have been amusing

you
will have been amusing

they
will have been amusing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.