Amount

Chia đông từ “amount” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ amount. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to amount

Quá khứ đơn
  • amounted

Quá khứ phân từ
  • amounted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
amount

you
amount

he/she/it
amounts

we
amount

you
amount

they
amount

Thì hiện tại continuous

I
am amounting

you
are amounting

he/she/it
is amounting

we
are amounting

you
are amounting

they
are amounting

Quá khứ đơn

I
amounted

you
amounted

he/she/it
amounted

we
amounted

you
amounted

they
amounted

Quá khứ tiếp diễn

I
was amounting

you
were amounting

he/she/it
was amounting

we
were amounting

you
were amounting

they
were amounting

Hiện tại hoàn thành

I
have amounted

you
have amounted

he/she/it
has amounted

we
have amounted

you
have amounted

they
have amounted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been amounting

you
have been amounting

he/she/it
has been amounting

we
have been amounting

you
have been amounting

they
have been amounting

Quá khứ hoàn thành

I
had amounted

you
had amounted

he/she/it
had amounted

we
had amounted

you
had amounted

they
had amounted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been amounting

you
had been amounting

he/she/it
had been amounting

we
had been amounting

you
had been amounting

they
had been amounting

Tương lại đơn

I
will amount

you
will amount

he/she/it
will amount

we
will amount

you
will amount

they
will amount

Tương lại tiếp diễn

I
will be amounting

you
will be amounting

he/she/it
will be amounting

we
will be amounting

you
will be amounting

they
will be amounting

Tương lại hoàn thành

I
will have amounted

you
will have amounted

he/she/it
will have amounted

we
will have amounted

you
will have amounted

they
will have amounted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been amounting

you
will have been amounting

he/she/it
will have been amounting

we
will have been amounting

you
will have been amounting

they
will have been amounting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.