Amaze

Chia đông từ “amaze” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ amaze. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to amaze

Quá khứ đơn
  • amazed

Quá khứ phân từ
  • amazed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
amaze

you
amaze

he/she/it
amazes

we
amaze

you
amaze

they
amaze

Thì hiện tại continuous

I
am amazing

you
are amazing

he/she/it
is amazing

we
are amazing

you
are amazing

they
are amazing

Quá khứ đơn

I
amazed

you
amazed

he/she/it
amazed

we
amazed

you
amazed

they
amazed

Quá khứ tiếp diễn

I
was amazing

you
were amazing

he/she/it
was amazing

we
were amazing

you
were amazing

they
were amazing

Hiện tại hoàn thành

I
have amazed

you
have amazed

he/she/it
has amazed

we
have amazed

you
have amazed

they
have amazed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been amazing

you
have been amazing

he/she/it
has been amazing

we
have been amazing

you
have been amazing

they
have been amazing

Quá khứ hoàn thành

I
had amazed

you
had amazed

he/she/it
had amazed

we
had amazed

you
had amazed

they
had amazed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been amazing

you
had been amazing

he/she/it
had been amazing

we
had been amazing

you
had been amazing

they
had been amazing

Tương lại đơn

I
will amaze

you
will amaze

he/she/it
will amaze

we
will amaze

you
will amaze

they
will amaze

Tương lại tiếp diễn

I
will be amazing

you
will be amazing

he/she/it
will be amazing

we
will be amazing

you
will be amazing

they
will be amazing

Tương lại hoàn thành

I
will have amazed

you
will have amazed

he/she/it
will have amazed

we
will have amazed

you
will have amazed

they
will have amazed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been amazing

you
will have been amazing

he/she/it
will have been amazing

we
will have been amazing

you
will have been amazing

they
will have been amazing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.